XX. kongres ČOS, 4. česko-slovenský ortodontický kongres 
 

Interdisciplinární léčba komplikovaných ortodontických pacientů

Ute Schneider-Moser   

Lorenz Moser   

Kongresový kurz - Čtvrtek 19. 9. 2019

Léčba vážných skeletálních malokluzí s použitím ortodonticko-ortognátních strategií. Léčba pomocí ortodontické dentoalveolární kamufláže u pacientů se závažnými skeletálními problémy je spojována s dobře známými estetickými, funkčními a periodontálními limity, kromě vysokého rizika nežádoucích vedlejších účinků a nestability dosaženého výsledku. V současné době je kombinovaný ortodonticko-chirurgický postup zlatým standardem pro úspěšné a efektivní výsledky. Cílem předchirurgické ortodoncie je eliminace stávajících dentálních kompenzací ve všech třech dimenzích za účelem vyvarování se nechtěných změn, které by v období po chirurgické korekci vyžadovaly následnou ortodontickou kamufláž nebo které by dlouhodobě zvýšily riziko poléčebné recidivy.

Ortodoncie a parodontologie: přátelé, či nepřátelé? Vztah mezi ortodoncií a parodontologií nadále zůstává aktuálním tématem. Hlavní otázkou je, zda je ortodontická léčba přínosná pro zdraví parodontu, nebo zda může ohrozit integritu tvrdých a měkkých tkání. Pohyby zubů přesahující přirozené hranice jsou rizikovými faktory pro rozvoj fenestrace a dehiscence kosti, které sekundárně mohou vést ke gingiválním recesům, zejména v případě tenkého biotopu parodontu a nedostatečné orální hygieny. Nekontrolované vyklánění zubů, nadměrná protruze zubů a výrazná expanze zubního oblouku jsou typickými příčinami překročení přirozených hranic chrupu a je třeba se jich vyvarovat. Na druhé straně pečlivě vedená ortodontická léčba může upravit chybné postavení zubů nad bazální kostí čelisti s cílem zlepšení zhoršené parodontální podpory. Přednášející poskytnou přehled o současné odborné literatuře, doplněný klinickými údaji na příkladech pacientů.

Chybějící zuby a obvyklá a neobvyklá řešení. Ageneze jednoho nebo obou horních postranních řezáků je poměrně častým jevem a diskuse o tom, zda je lepší mezeru uzavřít či otevřít, nadále probíhá. Stejné úvahy se rovněž vztahují na traumatickou ztrátu zubu v esteticky citlivé zóně. Zatímco protetikové mají sklon navrhovat korunky na implantátech nebo adhezivní můstek jako náhradu za chybějící zub, ortodontický uzávěr mezery je elegantním a méně invazivním léčebným přístupem, jimž se lze vyvarovat dlouhodobým následkům jako je např. infraokluze s kompromitovanou funkcí a estetikou.

Pohled zblízka: Je vaše léčba skutečně ukončena? Nejen v případě komplexní interdisciplinární léčby, ale samozřejmě také u těchto pacientů je pečlivá závěrečná úprava okluze klíčová pro optimální estetiku, dobrou funkci a dlouhodobou stabilitu. Především u pacientů s abradovanými řezákovými hranami nebo hrbolky musí být rovněž provedena rekonstrukce struktur zubu. Zatímco mnozí ortodontisté a zubní lékaři se zaměřují výhradně na estetický dojem horních šesti „společensky důležitých“ zubů, více pozornosti by mělo být věnováno rekonstrukci hran dolních řezáků a hrotů dolních špičáků tak, aby bylo dosaženo dobrého řezákového a špičákového vedení.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři