XV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI
III. ČESKO-SLOVENSKÝ ORTODONTICKÝ KONGRES

18. - 20.9.2014, NH Olomouc Congress Hotel, Olomouc, ČR

Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové,

Srdečně Vás zveme na III. společný kongres České ortodontické společnosti a Slovenské ortodontické společnosti a XV. kongres České ortodontické společnosti, který se bude konat 18.-20. 9. 2014 v příjemném prostředí NH Olomouc Congress Hotelu v Olomouci.

Jedním z hlavních témat kongresu je interdisciplinární spolupráce mezi ortodontistou a implantologem. Téma, které je nám, jak jistě víte, velice blízké, a tak se přípravný výbor kongresu snažil zajistit ty nejlepší přednášející, kteří se tímto tématem zabývají. Jsme opravdu velice šťastni, že se nám pro kongresový kurz podařilo získat Dr. Vincenta Kokiche jr., kterého někteří z Vás znají jako vynikajícího odborníka a lektora, jiní jako syna prof. Kokiche sr., mentora, který nás do vod interdisciplinární ortodoncie zavedl a mnoho let nás těmito peřejemi prováděl. Vincent Kokich jr. je dnes světově uznávaným ortodontistou, jehož odborná sdělení snesou ta nejvyšší kritéria. Kurz bude zakončen udělením čestného členství České ortodontické společnosti prof. Vincentu Kokichovi sr., bohužel již in memoriam, do rukou jeho syna. Profesora Vincenta Kokiche sr. jistě není třeba představovat, neboť jen málo ortodontistů nezná jeho články a přednášky, které lze jen těžko překonat a už vůbec se na ně nedá zapomenout. Dalšími přednášejícími v této sekci budou prezidentka letošního kongresu EOS ve Varsavě Dr. Ewa Czochrowska, Dr. Piotr Fudalej a Dr. Davide Mirabella, který bude přednášet o tvorbě kosti ortodontickým posunem před implantací. Tyto klíčové přednášky budou doplněny krátkými sděleními našich významných domácích implantologů, ortodontistů a protetiků zabývajících se interdisciplinární spoluprací.

Dalším hlavním tématem kongresu je ortognátní chirurgie, kde klíčovými přednášejícími budou prof. Mirco Raffaini, špičkový orofacionální chirurg, který je dvorním chirurgem všech předních italských ortodontistů, a Dr. A. Triaca, jehož tématem jsou estetické operace na těle dolní čelisti. Jeho přístup je stejně tak revoluční, jak překvapivě jednoduchý. Jejich přednášky bude svými bohatými zkušenostmi konfrontovat Dr. R. Foltán a další čeští a slovenští ortognátní chirurgové.

S čestnou přednáškou Bedřicha Neumanna tentokrát vystoupí legenda středoevropské ortodoncie prof. MuDr. M. Kamínek, DrSc., kterého můžeme jednoznačně označit jako zakladatele moderní ortodoncie v České republice, na Slovensku a v Polsku. Zároveň bude prof. Kamínkovi uděleno čestné členství České ortodontické společnosti a kde jinde, než v Olomouci, ve městě, se kterým pan profesor spojil celý svůj profesní a osobní život.

Tradiční mimožánrovou přednášku bude mít prof. Cyril Höschl, významný český psychiatr.

Samozřejmě jsme nezapomněli na sekci pro ortodontické asistentky, která bude letos zaměřena na psychologickou stránku práce, desinfekci, rtg ochranu a podobná témata. Sekce zubních techniků bude věnována spolupráci s ortognátním chirurgem a výrobě operačních dlah v praktické části sekce.

Prezidentský večer bude probíhat v prostorách Přírodovědecké fakulty a to za doprovodu skupiny Pangea (Beatles revival), a tak se celý večer ponese v duchu 60. let minulého století. Budeme rádi, když přijdete ve stylovém oblečení z šedesátých let.

Prezidentský večer bude probíhat v prostorách Přírodovědecké fakulty UP a to za doprovodu skupiny Pangea Beatles Revival, a tak se celý večer ponese v duchu 60. let minulého století. Budeme rádi, když přijdete ve stylovém oblečení z šedesátých let.

Za celý přípravný výbor se těší na Vaši účast na kongresu

Ivo Marek
Prezident kongresu

Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, milí kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na III. spoločný kongres Českej ortodontickej spoločnosti a Slovenskej ortodontickej spoločnosti a XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti , ktorý sa bude konať 18.-20.9.2014 v príjemnom prostredí NH Olomouc Congress Hotela v Olomouci.

Jednou z hlavných tém kongresu je interdisciplinárna spolupráca ortodontistu a implantológa. Téma, ktorá je nám, ako iste viete, veľmi blízka, a tak sa prípravný výbor kongresu snažil zabezpečiť tých najlepších prednášajúcich, ktorí sa touto témou zaoberajú. Sme naozaj veľmi šťastní, že sa nám pre kongresový kurz podarilo získať Dr. Vincenta Kokicha jr., ktorého niektorí z Vás poznajú ako vynikajúceho odborníka a lektora, iní ako syna Prof. Kokicha sr., mentora, ktorý nás do vôd interdisciplinárnej ortodoncie zaviedol a veľa rokov nás týmito perejami sprevádzal. Vincent Kokich jr. je dnes svetovo uznávaným ortodontistom, ktorého odborné vystúpenia znesú tie najvyššie kritériá. Kurz bude zakončený udelením čestného členstva Českej ortodontickej spoločnosti Prof. Vincentovi Kokichovi sr., žiaľ už in memoriam, do rúk jeho syna. Profesora Vincenta Kokicha sr. isto netreba predstavovať, pretože len málo ortodontistov nepozná jeho články a prednášky, ktoré sa dajú len ťažko prekonať a už vôbec sa na ne nedá zabudnúť.

Ďalšími prednášajúcimi v tejto sekcii budú prezidentka tohtoročného kongresu EOS vo Varšave Dr. Ewa Czochrowska, Dr. Piotr Fudalej a Dr. Davide Mirabella, ktorý bude prednášať o tvorbe kosti ortodontickým posunom pred implantáciou. Tieto kľúčové prednášky budú doplnené krátkymi vystúpeniami našich významných domácich implantológov, ortodontistov a protetikov zaoberajúcich sa interdisciplinárnou spoluprácou.

Ďalšou hlavnou témou kongresu je ortognátna chirurgia, kde kľúčovými prednášajúcimi budú prof. Mirco Raffaini, špičkový orofaciálny chirurg, ktorý je dvorným chirurgom všetkých popredných talianskych ortodontistov, a Dr. Albino Triaca, ktorého témou sú estetické operácie na tele sánky. Jeho prístup je rovnako revolučný ako aj prekvapivo jednoduchý. Ich prednášky budú svojimi bohatými skúsenosťami konfrontovať doc. R. Foltán a ďalší českí a slovenskí ortognátni chirurgovia.

S čestnou prednáškou Bedřicha Neumanna tentoraz vystúpi legenda stredoeurópskej ortodoncie prof. MUDr. M. Kamínek, DrSc., ktorého môžeme jednoznačne označiť ako zakladateľa modernej ortodoncie v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Súčasne bude prof. Kamínkovi udelené čestné členstvo Českej ortodontickej spoločnosti, kde inde než v Olomouci, v meste s ktorým pán profesor spojil celý svoj profesijný aj osobný život.

Tradičnú mimožánrovú prednášku bude mať prof. Cyril Höschl, významný český psychiater.

Samozrejme sme nezabudli na sekciu pre ortodontické asistentky, ktorá bude v tomto roku zameraná na psychologickú stránku práce, dezinfekciu, rtg ochranu a podobné témy. Sekcia zubných technikov bude venovaná spolupráci s ortognátnym chirugom a výrobe operačných dláh v praktickej časti sekcie.

Prezidentský večer bude prebiehať v priestoroch Prírodovedeckej fakulty a to za sprievodu skupiny Pangea Beatles revival, a tak sa celý večer ponesie v duchu 60. rokov minulého storočia. Budeme radi, keď prídete v štýlovom oblečení z šesťdesiatych rokov.

Za celý prípravný výbor sa tešia na Vašu účasť na kongrese

Irena Klímová
Viceprezidentka kongresu

Generální partner
Hlavní partner
Sponzoři
Partner společenského večera